Learning and Development Manager

Learning and Development Manager

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Xây dựng chiến lược đào tạo phù hợp với chiến lược chung của Công ty (Ngành Bán Lẻ).

 • Xác định nhu cầu đào tạo và xây dựng kế hoạch đào tạo để thực hiện.

 • Thiết lập và thực hiện các chương trình đào tạo.

 • Thiết kế chương trình và tài liệu đào tạo phù hợp với đặc thù của từng bộ phận trong Công ty, đảm bảo chất lượng cao của việc chuẩn hóa tài liệu.

 • Cung cấp đào tạo và huấn luyện Mange, kiểm soát các hoạt động đào tạo và nhóm đào tạo Tổ chức công việc trong bộ phận đào tạo, đảm bảo chất lượng và hiệu quả đào tạo cao.

 • Xây dựng quy trình đào tạo, chính sách đào tạo và công cụ đào tạo.

 • Đào tạo và phát triển nhân viên thuộc Phòng Training.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Bắt buộc có kinh nghiệm trong Ngành Bán lẻ hoặc các Ngành theo chuỗi cửa hàng.
 • Ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm liên quan đến công tác đào tạo.
 • Kỹ năng đào tạo, giảng dạy, đánh giá con người.
 • Kỹ năng phân tích và hoạch định nhu cầu đào tạo, phát triển con người.
 • Kỹ năng lập kế hoạch, quản lý và triển khai .
 • Năng lực tìm tòi, nghiên cứu những xu hướng học tập, công nghệ, ứng dụng trong công tác quản lý đào tạo phát triển con người.

***Ưu tiên sử dụng laptop cá nhân.

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển